Siemeca™ AMR

Shrnutí

Dle zákona č.362/2021 Sb. Energetický zákon musí být veškerá měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie instalovaná po 1.1.2022 dálkově odečitatelnými s minimálně měsíčním intervalem odečtu, přičemž dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.

Námi nabízené řešení, které plně vyhovuje výše zmíněnému zákonu, je založeno na nejnovější generaci systému Siemeca™ AMR od společnosti Siemens, předního světového dodavatele systémů pro automatizaci a měření. Systém Siemeca™ AMR je extrémně flexibilní, vysoce spolehlivý systém pro dálkové měření spotřeby utilit, především tepla a teplé a studené vody v objektech jako jsou bytové domy a kancelářské budovy nebo obchodní centra s množstvím nájemců. Dálkové měření umožňuje odečet spotřeby utilit kdykoliv je to zapotřebí bez nutnosti fyzického přístupu k měřičům, a tedy bez narušení soukromí spotřebitelů.

Systém Siemeca™ AMR představuje radiovou síť tvořenou různými typy měřičů spotřeby utilit, které komunikují na frekvenci 868 Mhz s navzájem propojenými komunikačními uzly. Komunikace mimo objekt je řešena komunikační bránou, která je podle potřeby vybavena vhodným komunikačním rozhraním (GSM/GPRS, Ethernet, …). Měřiče i komunikační uzly jsou standardně napájeny z baterie s životností typicky 10 let.

Navzájem propojené komunikační uzly tvoří páteřní síť. Měřiče spotřeby (měřiče tepla a chladu, rozdělovače topných nákladů, vodoměry a pulsní adaptéry pro připojení ostatních typů měřičů s pulsním vstupem jako jsou elektroměry, plynoměry atd.) vysílají v pravidelných intervalech naměřené údaje na jeden z komunikačních uzlů. Všechny komunikační uzly si získané údaje o spotřebě navzájem předávají. Každý komunikační uzel tak má k dispozici údaje o celé síti, čímž je zajištěna integrita a dostupnost pořízených dat v případě výpadku některého komunikačního uzlu. Jednu síť může tvořit maximálně 12 komunikačních uzlů a maximálně 500 měřičů. V případě potřeby rozsáhlejšího systému je možné spojit několik sítí dohromady.

Cenová nabídka

Pro tuto nabídku je v této fázi uveden pouze standardní aktuálně platný ceník materiálu a prací. V případě Vašeho zájmu o realizaci projektu na dodávku systému dálkových odečtů Vám bude vypracována detailní nabídka zohledňující požadovaný typ a počet měřidel. Cestovní náklady jsou fakturovány podle objemu zakázky a vzdálenosti místa montáže / servisního zákroku od sídla dodavatele. Výše náhrady je kalkulována podle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva financí ČR upravující náhrady za použití vozidla a výše stravného a aktuálních cen pohonných hmot.

Prvky systému Siemens Siemeca™

Poznámky pro vytvoření poptávky

Pro vytvoření detailní nabídky je nutné předat zhotoviteli řadu údajů. Jedná se zejména o:

  • počet otopných těles a jejich typ (deskové, žebrové, …),
  • počet bytů / nebytových prostor se samostatným přívodem vody,
  • informaci, zda je byt / nebytový prostor připojen na samostatný nebo společný rozvod tepla,
  • informaci, zda je do bytu / nebytového prostoru zavedena pouze studená nebo studená i teplá voda,
  • informaci, zda je požadováno měření tepla na vstupu do objektu nebo na výstupu tepelného zdroje,
  • prostorové uspořádání objektu,
  • informaci, zda bude požadováno roční rozúčtování nákladů,
  • informaci, zda je požadován vzdálený přístup k systému prostřednictvím webových služeb

Požadujete-li vytvoření detailní nabídky, vyplňte prosím Přílohu č.1 Dotazník – Dálkové odečty.

Většinou je též nutná návštěva technika objektu/ů, ve kterém/ých má být systém instalován.

V případě, že je požadováno rozúčtování nákladů je potřeba zvážit na základě jakých parametrů bude kalkulace prováděna. Pokud mají byty / nebytové prostory stejnou výšku stropu a zhruba stejnou dispozici postačuje většinou informace o celkové a vytápěné podlahové ploše bytu / nebytového prostoru. Pro přesnější kalkulaci nákladů na vytápění je nutné dodat projektovou dokumentaci objektu obsahující stavební výkresy a výkresy rozvodů vytápění s uvedením parametrů otopných těles i rozvodů.

Odečet systému lze provádět lokálně připojením PC k některému z komunikačních uzlů, nebo vzdáleně prostřednictvím GPRS brány. V případě použití GPRS brány je nutná smlouva na přenos dat s některým z mobilních operátorů. Smlouvu můžeme v rámci projektu zajistit.